RODO

Od 25 maja 2018 roku obowiązują europejskie przepisy o ochronie danych w postaci Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1) („RODO”).

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Państwa o przetwarzaniu Państwa danych osobowych, a więc danych osobowych, które podają nam Państwo dokonując zapisu na MWG Małopolska i zasadach ich przetwarzania.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Tomasz Madej MIĘDZYNARODOWY WSPÓLNY GOŁĘBNIK MAŁOPOLSKA z siedzibą w Żdżarach przy ul. Tarnowskiej 132A (33-207 Radgoszcz), NIP: 8711692048.

Podstawa prawna oraz sposoby wykorzystania Państwa danych

W ramach korzystania przez Państwa z poszczególnych usług (funkcjonalności) oferowanych w Serwisie MWG Małopolska stajemy się Administratorem Państwa danych osobowych. Podstawą prawną jest wykonanie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 pkt. c RODO); W ramach korzystania przez Państwa z Serwisu Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

a) dane podane w momencie zapisu do konkursu lub skorzystania przez Państwa z formularza kontaktowego, proszeni są Państwo do podania: - imię i nazwisko
- adres e-mail
- numer telefonu
- adres (kod pocztowy i miejscowość, ulica wraz z numerem domu, kraj )
- numer konta bankowego.

b) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); uzasadnionym interesem Administratora jest ochrona przed roszczeniami związanymi z korzystaniem z usług serwisu.

c) poprawienia funkcjonalności strony internetowej, poprawienia szybkości działania strony internetowej, dopasowania treści oferty do Państwa oczekiwań i preferencji ustalonych na podstawie Państwa zachowania online podczas przeglądania stron Internetowych; oferty zamieszczane są na naszej stronie Internetowej lub stronach Internetowych innych podmiotów; pliki cookie mogą być zamieszczane przez podmioty, z którymi współpracujemy; pliki cookie mogą zbierać dane o Państwa zachowaniu w sieci czy adresie IP, zbieraniu anonimowych zagregowanych statystyk przeglądania artykułów i produktów na stronach Serwisu; podstawą prawną przetwarzania danych zbieranych za pomocą plików cookie i innych technologii niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Serwisu jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a w innym przypadku (w tym w zakresie, w jakim wykorzystujemy pliki cookie do celów reklamowych czy analitycznych) – Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

Podanie przez Państwa swoich danych osobowych jest dobrowolne, lecz bez nich nie byłoby możliwe podjęcie działań w związku z zawarciem umowy.

Państwa dane osobowe przekazujemy:

a ) podmiotom przetwarzającym dane na nasze zlecenie, w szczególności dostawcom usług IT, hostingu, firmie księgowej

b) osobom trzecim, w szczególności uprawnionym organom jeżeli obowiązek taki wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

c) Firmy kurierskie świadczące usługi dostaw dla MWG Małopolska

Okres przetwarzania danych osobowych

Z Państwa danych osobowych będziemy korzystać:
a) przez okres korzystania przez Państwa z usług Serwisu w zakresie, w jakim Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu świadczenia konkretnej usługi i wykonania zobowiązań Administratora,
b) przez okres nie dłuższy niż okresy przedawnień w sprawach cywilnych i karnych ustalone zgodnie z obowiązującymi przepisami polskiego prawa w zakresie, w jakim Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących oraz prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych.

W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych osobowych następuje w sposób zautomatyzowany w celu zawarcia i wykonania umowy lub na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych osobowych, to jest otrzymania od Administratora Państwa danych osobowych. Dane te mogą zostać przesłane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

Przysługuje Państwo również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Uprawnienia, o których mowa powyżej można wykonać poprzez skontaktowanie się z Administratorem poprzez zakładkę kontakt lub drogą mailową: wgmalopolska@gmail.com

Przysługuje Państwo w każdej chwili prawo do wycofania zgody, w przypadku gdy dane są przetwarzane na podstawie zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Niniejsza Polityka Prywatności może ulec zmianie w przypadku gdyby potrzeba lub obowiązek wprowadzenia takich zmian wynikały z rozwoju funkcjonalności strony, postępu technologicznego, zmiany stosownych przepisów prawa lub zmian w zakresie przetwarzania danych osobowych użytkowników. Użytkownicy Serwisu zostaną powiadomieni o zmianach Polityki Prywatności w zakresie przetwarzania danych z wyprzedzeniem 5 dni, przed wprowadzeniem zmian w Polityce Prywatności poprzez umieszczenie komunikatu na stronie www.mwgmalopolska.pl. Dokładna data wejścia w życie zmian zostanie każdorazowo wskazana w powiadomieniu.